Archivo de la categoría: INEFC

Intervención del Dr Pere Lavega en el Seminario Intenacional Permanente Educación Física y Deporte

El l Dr Pere Lavega ha esta convidat pel Seminario Intenacional Permanente Educación Física y Deporte. El nostre cap del grup de recerca GIAM, un cop més, ha escampat el seu magisteri en Praxeologia i el Joc Esportiu Tradicional. Ha parlat sobre el Joc Tradicionla, la formació, la Praxeologia, la Ciencia de l activitat física i ha respost a les qüestions dels assistents de diversos paisos d Hispanoamerica


 Charla Del Dr. Pere Lavega por el Seminario Intenacional Permanente Educación Física y Deporte. Nuestro lider el grupo de investigación GIAM , ha compartido su magisterio en Praxeología y el Juego Deportivo Tradicional. Ha platicado sobre el Juego Tradiciona, la formación, la Praxeología, la Ciencia de la actividad física y ha respondido a las cuestiones de los asistentes de diversos países de Hispanoamerica

 

Talk by Dr. Pere Lavega for the Permanent International Seminar on Physical Education and Sport. Our IP of the GIAM research group, once again, has shown his teaching in Praxeology and the Traditional Sports Game.

#GiamLleida #InefcLleida #inefcatalunya #joctradicional #juegostradicionales #traditionalgames #jeutraditionnel #PraxiologiaMotriz

Dr. Aarón Rillo, nuevo doctor del GIAM.Exposición y debate de la tesis

Aaron Rillo Albert, membre company del GIAM ha assolit  el grau de Doctor amb qualificació d excel·lent, en acte celebrat a l’ l INEFC Lleida.

El tribunal presidit pel Dr Pierre Parlebas ha estat compost també pel Dr. Fidel Molina Luque (UdL) i Dr Joseba Etxebeste (UPV).
La tesi, titulada «Modelo GIAM: transformar conflictos en relaciones de bienestar socioemocional en Educación Física«  ha estat codirigida pel  Dr Pere Lavega ( INEFC Lleida-UdL) i Dr Unai Saez de Ocariz (INEFC Barcelona-UB).

 

 

 

La defensa de la tesis es pot disfrutar en el seguent video

Aaron Rillo Albert, membre du GIAM, a obtenu le diplôme de docteur avec une excellente qualification, lors d’un événement organisé à l’INEFC Lleida.
Le tribunal présidé par le Dr Pierre Parlebas a également été composé du Dr. Fidel Molina Luque (UdL) et Dr Joseba Etxebeste (UPV).
La thèse, intitulée «Modèle GIAM : Transformer les conflits en relations de bien-être socio-émotionnel dans l’éducation physique» a été co-dirigée par le Dr Pere Lavega (INEFC Lleida-UdL) et le Dr Unai Saez de Ocariz (INEFC Barcelona-UB ).

El Dr Aaron Rillo con los doctores miembros del tribunal, Pierre Parlebas, Fidel Molina Luque y Joseba Etxebeste, y los directores de la tesis, Pere Lavega y Unai Saez de Ocariz

Aaron Rillo Albert, a fellow member of GIAM, has achieved the degree of Doctor with an excellent qualification, in an event held at INEFC Lleida.
The tribunal presided over by Dr. Pierre Parlebas has also been composed of Dr. Fidel Molina Luque (UdL) and Dr. Joseba Etxebeste (UPV).
The thesis, entitled «GIAM Model: Transforming Conflicts into Socio-Emotional Well-Being Relationships in Physical Education» has been co-directed by Dr. Pere Lavega (INEFC Lleida-UdL) and Dr. Unai Saez de Ocariz (INEFC Barcelona-UB).

Aaron Rillo Albert, miembro compañero del GIAM ha alcanzado el grado de Doctor con calificación de excelente, en acto celebrado en el INEFC Lleida.
El tribunal presidido por el Dr. Pierre Parlebas ha sido compuesto también por el dr. Fidel Molina Luque (UdL) y Dr. Joseba Etxebeste (UPV).
La tesis, titulada «Modelo GIAM: transformar conflictos en relaciones de benestar socioemocional en Educación Física» ha sido codirigida por el Dr. Pere Lavega ( INEFC Lleida-UdL) y Dr. Unai Saez de Ocariz (INEFC Barcelona-UB).

El autor, acompañado de los miembros del GIAM,

Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports,

El passat 25 de gener es va presentar la «Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports«, la Xarxa mundial del col·lectiu de professorat i recercadors en jocs i esports Tradicionals. Aquesta iniciativa está liderada pel Dr. Pere Lavega, responsable de la Projecció Internacional de l’INEFC (INEFC-Hub).

Al voltant de 200 persones dels diferents continents van registrar-se mostrant interès per ser actius en aquesta Xarxa. En les dues sessions realitzades vam confirmar l’interès institucional de l’INEFC per liderar aquest projecte a nivell planetari. El projecte va contar amb la presència de equips directius i de la Junta Coordinadora intercentres de l’INEFC, així com els membres del grup de recerca GIAM i la colaboració de l’AEJeST i d’ ITSGA


On January 25th, the presentation of the «Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports» took place.

This initiative is led by Dr. Pere Lavega, responsible for the International Projection of INEFC (INEFC-Hub).  About 200 people from different continents registered showing interest in participating in this Network.

The sessions confirmed INEFC’s institutional interest in leading this project at a planetary level. The event was attended by management teams and the INEFC Intercenter Coordinating Board, as well as by members of the GIAM research group and the collaboration of the AEJeST and ITSGA.


El 25 de enero se presentó la «Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports«. La «Red Mundial de Profesores e Investigadores en Juegos y Deportes Tradicionales».

Esta iniciativa está liderada por el Dr. Pere Lavega, responsable de la Proyección Internacional del INEFC (INEFC-Hub).  Cerca de 200 personas de diferentes continentes se inscribieron mostrando su interés en participar en esta Red. Las sesiones confirmaron el interés institucional del INEFC por liderar este proyecto a nivel planetario. El evento contó con la participación de los equipos de dirección y de la Junta Coordinadora Intercentros de INEFC, así como de los miembros del grupo de investigación GIAM y la colaboración de la AEJeST y el ITSGA.


Le 25 janvier, la présentation du «Réseau mondial d’enseignants et de chercheurs en jeux et sports traditionnels» a eu lieu.

Cette initiative est dirigée par le Dr. Pere Lavega, responsable de la projection internationale d’INEFC (INEFC-Hub).  Environ 200 personnes de différents continents se sont inscrites en montrant leur intérêt à participer à ce réseau. Les sessions ont confirmé l’intérêt institutionnel d’INEFC pour diriger ce projet au niveau planétaire. L’événement a été suivi par les équipes de direction et le Conseil de Coordination Intercentres d’INEFC, ainsi que par les membres du groupe de recherche GIAM et la collaboration de l’AEJeST et de l’ITSGA.

ENLACE A VIDEO YOUTUBE