Archivo de la categoría: GIAM

Dr Pere Lavega, Premi de la B.R. Ambedkar Sports Foundation de l’Índia.

El Dr Pere Lavega, catedràtic de l ‘INEFC i Investigador principal del GIAM, va ser reconegut en la cerimonia dels Premis Internacionals 2022 d e la Dr. B.R. Ambedkar Sports Foundation de l’Índia.
Aquest premi es suma a d altres distincions, com la que el passat més de març va rebre en el Ethnosport Forum a Baku . Felicitats Pere

 

 

 

 

 


 
 
El Dr. Pere Lavega, catedrático del INEFC e Investigador principal del GIAM, fue reconocido en la ceremonia de los Premios Internacionales 2022 de la Dr. B.R. Ambedkar Sports Foundation de la India.
Este premio se suma a otras distinciones, como la que el pasado mes de marzo recibió en el Ethnosport Forum en Baku. Felicidades Pere!

 

Dr Pere Lavega, INEFC professor and GIAM principal researcher, was recognized at the 2022 International Awards ceremony for Dr. B. R. Ambedkar Sports Foundation of India.This award is added to other distinctions, such as the one he received last March at the Ethnosport Forum in Baku. Congratulations Pere!

 
 

Le Dr Pere Lavega, professeur à l’INEFC et chercheur principal du GIAM, a été reconnu lors de la cérémonie de remise des prix internationaux 2022 pour le Dr. B.R. Ambedkar Sports Foundation de l’Inde.
Ce prix s’ajoute à d’autres distinctions, comme celle qu’il a reçue en mars dernier lors du Forum Ethnosport de Bakou. Félicitations Pierre

Intervención del Dr Pere Lavega en el Seminario Intenacional Permanente Educación Física y Deporte

El l Dr Pere Lavega ha esta convidat pel Seminario Intenacional Permanente Educación Física y Deporte. El nostre cap del grup de recerca GIAM, un cop més, ha escampat el seu magisteri en Praxeologia i el Joc Esportiu Tradicional. Ha parlat sobre el Joc Tradicionla, la formació, la Praxeologia, la Ciencia de l activitat física i ha respost a les qüestions dels assistents de diversos paisos d Hispanoamerica


 Charla Del Dr. Pere Lavega por el Seminario Intenacional Permanente Educación Física y Deporte. Nuestro lider el grupo de investigación GIAM , ha compartido su magisterio en Praxeología y el Juego Deportivo Tradicional. Ha platicado sobre el Juego Tradiciona, la formación, la Praxeología, la Ciencia de la actividad física y ha respondido a las cuestiones de los asistentes de diversos países de Hispanoamerica

 

Talk by Dr. Pere Lavega for the Permanent International Seminar on Physical Education and Sport. Our IP of the GIAM research group, once again, has shown his teaching in Praxeology and the Traditional Sports Game.

#GiamLleida #InefcLleida #inefcatalunya #joctradicional #juegostradicionales #traditionalgames #jeutraditionnel #PraxiologiaMotriz

Dr. Aarón Rillo, nuevo doctor del GIAM.Exposición y debate de la tesis

Aaron Rillo Albert, membre company del GIAM ha assolit  el grau de Doctor amb qualificació d excel·lent, en acte celebrat a l’ l INEFC Lleida.

El tribunal presidit pel Dr Pierre Parlebas ha estat compost també pel Dr. Fidel Molina Luque (UdL) i Dr Joseba Etxebeste (UPV).
La tesi, titulada «Modelo GIAM: transformar conflictos en relaciones de bienestar socioemocional en Educación Física«  ha estat codirigida pel  Dr Pere Lavega ( INEFC Lleida-UdL) i Dr Unai Saez de Ocariz (INEFC Barcelona-UB).

 

 

 

La defensa de la tesis es pot disfrutar en el seguent video

Aaron Rillo Albert, membre du GIAM, a obtenu le diplôme de docteur avec une excellente qualification, lors d’un événement organisé à l’INEFC Lleida.
Le tribunal présidé par le Dr Pierre Parlebas a également été composé du Dr. Fidel Molina Luque (UdL) et Dr Joseba Etxebeste (UPV).
La thèse, intitulée «Modèle GIAM : Transformer les conflits en relations de bien-être socio-émotionnel dans l’éducation physique» a été co-dirigée par le Dr Pere Lavega (INEFC Lleida-UdL) et le Dr Unai Saez de Ocariz (INEFC Barcelona-UB ).

El Dr Aaron Rillo con los doctores miembros del tribunal, Pierre Parlebas, Fidel Molina Luque y Joseba Etxebeste, y los directores de la tesis, Pere Lavega y Unai Saez de Ocariz

Aaron Rillo Albert, a fellow member of GIAM, has achieved the degree of Doctor with an excellent qualification, in an event held at INEFC Lleida.
The tribunal presided over by Dr. Pierre Parlebas has also been composed of Dr. Fidel Molina Luque (UdL) and Dr. Joseba Etxebeste (UPV).
The thesis, entitled «GIAM Model: Transforming Conflicts into Socio-Emotional Well-Being Relationships in Physical Education» has been co-directed by Dr. Pere Lavega (INEFC Lleida-UdL) and Dr. Unai Saez de Ocariz (INEFC Barcelona-UB).

Aaron Rillo Albert, miembro compañero del GIAM ha alcanzado el grado de Doctor con calificación de excelente, en acto celebrado en el INEFC Lleida.
El tribunal presidido por el Dr. Pierre Parlebas ha sido compuesto también por el dr. Fidel Molina Luque (UdL) y Dr. Joseba Etxebeste (UPV).
La tesis, titulada «Modelo GIAM: transformar conflictos en relaciones de benestar socioemocional en Educación Física» ha sido codirigida por el Dr. Pere Lavega ( INEFC Lleida-UdL) y Dr. Unai Saez de Ocariz (INEFC Barcelona-UB).

El autor, acompañado de los miembros del GIAM,

Dr. Pere Lavega was awarded by the World Ethnosport Confederation (Baku 2022 )

Premio Dr Pere Lavega 2022El Dr Pere Lavega, IP del grup GIAM, va estar present al 5th Ethnosport Forum organitzat per WEC a Bakú, Azerbaidjan. Van participar 140 persones de 45 països, i va comptar amb la presència de ministres i alts càrrecs polítics de països d’Assia, Àfrica i Amèrica. En aquesta trobada va rebre el reconeixement internacional com a acadèmic destacat en el campo del etnoludisme i la etnomotricitat. Es va valoar seva influència internacional a la comunitat acadèmica i científica en la generació de coneixement científic al voltant dels Jocs i Esports tradicionals.
El nostre agraïment a la World Ethnosport Confederation per considerar la internacionalment reconeguda figura del Dr Pere Lavega i i felicitacions per aquest merescut premi.
 
 
Dr Pere Lavega, IP of the GIAM group, was present at the 5th Ethnosport Forum organized by WEC in Baku, Azerbaijan. 140 people from 45 countries participated, and it was attended by Ministers and high-ranking politicians from countries in Asia, Africa and America. In this meeting he received recognition as an outstanding academic in the field of ethnoludism and ethnomotricity. His international influence in the academic and scientific community in the generation of scientific knowledge around traditional Games and Sports was valued.
We thank the World Ethnosport Confederation for considering the internationally recognized figure of Dr Pere Lavega and congratulations for this well-deserved award.
El Dr Pere Lavega, IP del grup GIAM,estuvo presente en el 5th Ethnosport Forum organizado por WEC en Bakú, Azerbaiyán. Participaron 140 personas de 45 países, y contó con la presencia de Ministros y altos cargos políticos de países de Asía, Africa y América. En este encuentro recibió el reconocimiento como académico destacado en el campo del etnoludismo y la etnomotricidad. Se valoró su influencia internacional en la comunidad académica y científica en la generación de conocimiento científico en torno a  los Juegos y Deportes tradicionales.
Nuestro agradecimiento a la World Ethnosport Confederation por considerar la internacionalmente reconocida figura del Dr Pere Lavega y i felicitaciones per este merecido premio.
Baku 2022

Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports,

El passat 25 de gener es va presentar la «Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports«, la Xarxa mundial del col·lectiu de professorat i recercadors en jocs i esports Tradicionals. Aquesta iniciativa está liderada pel Dr. Pere Lavega, responsable de la Projecció Internacional de l’INEFC (INEFC-Hub).

Al voltant de 200 persones dels diferents continents van registrar-se mostrant interès per ser actius en aquesta Xarxa. En les dues sessions realitzades vam confirmar l’interès institucional de l’INEFC per liderar aquest projecte a nivell planetari. El projecte va contar amb la presència de equips directius i de la Junta Coordinadora intercentres de l’INEFC, així com els membres del grup de recerca GIAM i la colaboració de l’AEJeST i d’ ITSGA


On January 25th, the presentation of the «Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports» took place.

This initiative is led by Dr. Pere Lavega, responsible for the International Projection of INEFC (INEFC-Hub).  About 200 people from different continents registered showing interest in participating in this Network.

The sessions confirmed INEFC’s institutional interest in leading this project at a planetary level. The event was attended by management teams and the INEFC Intercenter Coordinating Board, as well as by members of the GIAM research group and the collaboration of the AEJeST and ITSGA.


El 25 de enero se presentó la «Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports«. La «Red Mundial de Profesores e Investigadores en Juegos y Deportes Tradicionales».

Esta iniciativa está liderada por el Dr. Pere Lavega, responsable de la Proyección Internacional del INEFC (INEFC-Hub).  Cerca de 200 personas de diferentes continentes se inscribieron mostrando su interés en participar en esta Red. Las sesiones confirmaron el interés institucional del INEFC por liderar este proyecto a nivel planetario. El evento contó con la participación de los equipos de dirección y de la Junta Coordinadora Intercentros de INEFC, así como de los miembros del grupo de investigación GIAM y la colaboración de la AEJeST y el ITSGA.


Le 25 janvier, la présentation du «Réseau mondial d’enseignants et de chercheurs en jeux et sports traditionnels» a eu lieu.

Cette initiative est dirigée par le Dr. Pere Lavega, responsable de la projection internationale d’INEFC (INEFC-Hub).  Environ 200 personnes de différents continents se sont inscrites en montrant leur intérêt à participer à ce réseau. Les sessions ont confirmé l’intérêt institutionnel d’INEFC pour diriger ce projet au niveau planétaire. L’événement a été suivi par les équipes de direction et le Conseil de Coordination Intercentres d’INEFC, ainsi que par les membres du groupe de recherche GIAM et la collaboration de l’AEJeST et de l’ITSGA.

ENLACE A VIDEO YOUTUBE

 

Diseño y validación de la escala de juegos y emociones para niños (GES-C)

Ha sido publicado en el volumen 22 número 1 de la revista Cuadernos de Psicología del Deporte, el artículo, «Design and validation of games and emotions scale for children (GES-C)», elaborado por la Dra. Verónica Alcaraz Muñoz, el Dr. José Ignacio Alonso Roque, miembros activos del Grupo Investigación en Acción Motriz (GIAM) y Dr. Juan Luis Yuste Lucas, profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.
 
En el artículo se aborda el diseño, puesta en práctica y validación de la Games and Emotions Scale for Children, surgida tras la necesidad de evaluar la intensidad de las emociones (positivas o negativas) de estudiantes de educación primaria en las clases de educación física, cuando participan en juegos de diferentes dominio de acción motriz, con o sin marcador final.
 
Con esta aportación se pretende ofrecer una herramienta que permita tanto a maestros como a entrenadores, conocer el tipo de experiencias emocionales que generan sus prácticas motrices y que además sea fácil de utilizar con estudiantes en etapa escolar.
 
Enlace de descarga al artículo: https://revistas.um.es/cpd/article/view/476271
Versión inglesa para descargar, https://revistas.um.es/cpd/article/view/476271/313111

Finalización del Proyecto Together, Erasmus +

El grupo GIAM finaliza su participación activa en el proyecto Erasmus + Together, «

Promoción de Juegos y Deportes Tradicionales Europeos, TOGETHER para un Diálogo Intercultural Inclusivo con Personas en Situación de Discapacidad Intelectual

El objetivo del proyecto era favorecer el dialogo inclusivo a traves de los Juegos y deportes tradicionales (JDT). 

En este proyecto, se han realizado diversas acciones relacionadas con la formación de profesionales de centros de personas con discapacidad intelectual. Así mismo se ha elaborado y facilitado una guia de intervención y la aplicación de instrumentos de evaluación y valoración de los efectos positivos de los JDT sobre la inclusión social.

El análisis de los resultados pone de manifiesto el enorme potencial del JDT para favorecer la inclusión social. La elaboración de la guía, el diseño de los programas de intervención y el estudio del impacto ha sido liderado por el Grupo de Investigación en Acción Motriz (GIAM).

Para conocer mas detalles del proyecto, enlace a la web

«Educación de las conductas motrices sostenibles», nuevo artículo de DR. Francisco Lagardera

Ha sido publicado en el numero 29 de la revista Acción Motriz, el artículo, «Educación de las conductas motrices sostenibles«, elaborado por el Dr Francisco Lagardera, ex-catedrático del INEFC Lleida y miembro activo del Grupo de Investigación en Acción Motriz (GIAM).  En él, afronta la evolución de la educación física en relación a las conductas motrices,  la sostenibilidad  y el desarrollo sostenible, manifestando la necesidad de huir de una visión mecanicista de la misma y efectuando una propuesta para «crear una disciplina educativa, formal e informa denominada educación de las conductas motrices sostenibles».

Agradecemos de nuevo al Dr Francisco Lagardera, su renovada y constante aportación con esta actual e importante reflexión que se añade a su legado cultural, uno de los mas importantes en el campo de la Praxeologia Motriz y de la Educación Física

Enlace de descarga al artículo: Educación de las conductas motrices sostenibles

Cita de la entrada: https://praxiologiamotriz.inefc.es/?p=1511

 

 

Encuentro Internacional de grupos de investigación sobre Praxiologia Motriz

El 15 de Diciembre de 2021 se ha desarrollado un memorable Encuentro internacional de grupos de investigación sobre Praxiologia Motriz de Brasil y España.
 
 
El objetivo es conocernos explicar experiencias, proyectos, intereses y establecer posibles colaboraciones como grupo y a nivel personal.
 
 
 
Han participado el Grupo de Estudos Praxiologicos – GEP Brasil (liderado por el profesor João Francisco Magno Ribas) y el Nucleo de Estudos e Pesquisa das Abordagens Táticas nos Esportes Coletivos (NEPATEC (liderado por la profesora Lilian Aparecida Ferreira) por parte de Brasil.
Y el Grupo de Investigación en Accion Motriz (GIAM), dirigido por el Dr Pere Lavega.
 
 
 
Alrededor de 40 participantes han sido testigos activos del acto realizado on-line, en el que todos los participantes han tomado la palabra.
 
A lo largo de nuestra historia han sido numerosos los estudiantes que han venido de Brasil para integrarse en el grupo GIAM. Han efectuado numeras tesis doctorales y participando en investigaciones y publicacions.
 
Una magnifica experiencia que sienta las bases para nuevos encuentros.
 

Together Erasmus+ Project. International festival inclusive, La Almunia de Doña Godina

Last week from 1 to 3 December Almunia Doña Godina, Zaragoza, Spain. We organized the last action of Together Erasmus+ Project coordinated by INEFC and a large participation of GIAM members.

An international festival inclusive festival with people with disabilities from Italy, France, and Spain and with students of secondary school and members of local Cultural Associations.

It was a really special experience to confirm traditional games are a powerful tool to promote intercultural inclusive dialogue.

La semana pasada del 1 al 3 de diciembre, en la  Almunia Doña Godina, Zaragoza, España. Organizamos la última acción del Proyecto Together Erasmus + coordinado por INEFC y una numerosa participación de los miembros del GIAM. Un festival internacional inclusivo con personas con discapacidad de Italia, Francia y España y con estudiantes de secundaria y miembros de Asociaciones Culturales locales. Fue una experiencia realmente especial confirmar que los juegos tradicionales son una herramienta poderosa para promover el diálogo inclusivo intercultural.